کتاب Tactics for Listening Expanding

دانلود ویرایش سوم کتاب Tactics for Listening سطح Expanding

کتاب Tactics for Listening یکی از بهترین کتاب‌های تقویت مهارت شنیداری می‌باشد. این کتاب به گونه‌ای تنظیم شده که تمام مباحث روزمره زبان انگلیسی را پوشش می‌دهد. از ویژگی دیگر این کتاب تقویت همزمان مهارت شنیداری و گفتاری شماست. علاوه بر افزایش این دو مهارت، زبان‌آموز با Stress & Intonation و همچنین Accent و طرز…

کتاب Tactics for Listening Developing

دانلود ویرایش سوم کتاب Tactics for Listening سطح Developing

کتاب Tactics for Listening یکی از بهترین کتاب‌های تقویت مهارت شنیداری می‌باشد. این کتاب به گونه‌ای تنظیم شده که تمام مباحث روزمره زبان انگلیسی را پوشش می‌دهد. از ویژگی دیگر این کتاب تقویت همزمان مهارت شنیداری و گفتاری شماست. علاوه بر افزایش این دو مهارت، زبان‌آموز با Stress & Intonation و همچنین Accent و طرز…

کتاب Tactics for Listening Basic

دانلود ویرایش سوم کتاب Tactics for Listening سطح Basic

کتاب Tactics for Listening یکی از بهترین کتاب‌های تقویت مهارت شنیداری می‌باشد. این کتاب به گونه‌ای تنظیم شده که تمام مباحث روزمره زبان انگلیسی را پوشش می‌دهد. از ویژگی دیگر این کتاب تقویت همزمان مهارت شنیداری و گفتاری شماست. علاوه بر افزایش این دو مهارت، زبان‌آموز با Stress & Intonation و همچنین Accent و طرز…