چهره‌های ماندگار

در این قسمت، شما را با همکاران سابق‌مان آشنا می‌کنیم. این دوستان سرچشمه خوبی‌ها بودند و خانواده سفیرلیان موفقیت خود را به این جمع دوست‌داشتنی برای همیشه مدیون است.
این عزیزترازجانان، در طول مدت اشتغال در خانواده بزرگ سفیرلیان، صفات بارزی مثل عشق و وفاداری و امانت‌داری و حرفه‌ای‌گری و مروت و معرفت را به وفور به نمایش گذاشته‌اند. از همه آنها متشکریم.

همکاران آموزشی

سرکار خانم سمانه ایماندار از تاریخ ۸۹/۹/۱ تا ۹۰/۹/۱ در جمع خانواده بزرگ سفیرلیان به‌عنوان عضوی از کادر آموزشی مؤسسه در جایگاه استاد زبان انگلیسی مشغول به کار بوده‌اند. قدردان تمامی زحمات ایشان هستیم.

سرکار خانم رخساره فرساد از تاریخ ۹۱/۴/۱ تا ۹۱/۱۲/۱ در جمع خانواده بزرگ سفیرلیان به‌عنوان عضوی از کادر آموزشی مؤسسه در جایگاه استاد زبان انگلیسی مشغول به کار بوده‌اند. قدردان تمامی زحمات ایشان هستیم.

سرکار خانم ثریا بحرینی از تاریخ ۹۱/۱۰/۱ تا ۹۱/۱۲/۲۰ در جمع خانواده بزرگ سفیرلیان به‌عنوان عضوی از کادر آموزشی مؤسسه در جایگاه استاد زبان انگلیسی مشغول به کار بوده‌اند. قدردان تمامی زحمات ایشان هستیم.

سرکار خانم اکرم منظم از تاریخ ۹۱/۱/۲۸ تا ۹۱/۱۲/۲۸ در جمع خانواده بزرگ سفیرلیان به‌عنوان عضوی از کادر آموزشی مؤسسه در جایگاه استاد زبان انگلیسی مشغول به کار بوده‌اند. قدردان تمامی زحمات ایشان هستیم.

سرکار خانم محدثه عمرانی‌نسب از تاریخ ۹۰/۱۲/۲۳ تا ۹۱/۱۲/۲۹ در جمع خانواده بزرگ سفیرلیان به‌عنوان عضوی از کادر آموزشی مؤسسه در جایگاه استاد زبان انگلیسی مشغول به کار بوده‌اند. قدردان تمامی زحمات ایشان هستیم.

جناب آقای حمیدرضا محسنی از تاریخ ۸۹/۸/۱ تا ۹۲/۴/۸ در جمع خانواده بزرگ سفیرلیان به‌عنوان عضوی از کادر آموزشی مؤسسه در جایگاه استاد زبان انگلیسی مشغول به کار بوده‌اند. قدردان تمامی زحمات ایشان هستیم.

جناب آقای امین قادری‌نسب از تاریخ ۸۹/۸/۱ تا ۹۲/۴/۸ در جمع خانواده بزرگ سفیرلیان به‌عنوان عضوی از کادر آموزشی مؤسسه در جایگاه استاد زبان انگلیسی مشغول به کار بوده‌اند. قدردان تمامی زحمات ایشان هستیم.

سرکار خانم سارا زمانی از تاریخ ۹۱/۱/۲۲ تا ۹۲/۴/۸ در جمع خانواده بزرگ سفیرلیان به‌عنوان عضوی از کادر آموزشی مؤسسه در جایگاه استاد زبان انگلیسی مشغول به کار بوده‌اند. قدردان تمامی زحمات ایشان هستیم.

جناب آقای مسعود نجفی از تاریخ ۹۱/۸/۲۸ تا ۹۲/۶/۳۱ در جمع خانواده بزرگ سفیرلیان به‌عنوان عضوی از کادر آموزشی مؤسسه در جایگاه استاد زبان انگلیسی مشغول به کار بوده‌اند. قدردان تمامی زحمات ایشان هستیم.

جناب آقای میثم مظفری از تاریخ ۹۰/۸/۲۸ تا ۹۲/۸/۱۸ در جمع خانواده بزرگ سفیرلیان به‌عنوان عضوی از کادر آموزشی مؤسسه در جایگاه استاد زبان انگلیسی مشغول به کار بوده‌اند. قدردان تمامی زحمات ایشان هستیم.

سرکار خانم محبوبه محمودزاده از تاریخ ۹۱/۸/۱ تا ۹۲/۹/۲۷ در جمع خانواده بزرگ سفیرلیان به‌عنوان عضوی از کادر آموزشی مؤسسه در جایگاه استاد زبان انگلیسی مشغول به کار بوده‌اند. قدردان تمامی زحمات ایشان هستیم.

سرکار خانم مریم حمزه‌ئیان از تاریخ ۹۰/۵/۱ تا ۹۳/۴/۲۵ در جمع خانواده بزرگ سفیرلیان به‌عنوان عضوی از کادر آموزشی مؤسسه در جایگاه استاد زبان انگلیسی مشغول به کار بوده‌اند. ایشان همچنین در سال پایانی حضورشان، مسئول دایره امتحانات مؤسسه نیز بودند و بسیاری از آزمون‌های پایان ترم مؤسسه را با کیفیت بالا طراحی و اجرا نمودند. قدردان تمامی زحمات ایشان هستیم.

جناب آقای مهرداد اسماعیلی‌پور از تاریخ ۹۰/۱۱/۱ تا ۹۳/۱۲/۱ در جمع خانواده بزرگ سفیرلیان به‌عنوان عضوی از کادر آموزشی مؤسسه در جایگاه استاد زبان انگلیسی مشغول به کار بوده‌اند. قدردان تمامی زحمات ایشان هستیم.

جناب آقای یعقوب آسیایی‌فرد از تاریخ ۹۲/۱/۱۴ تا ۹۳/۱۲/۲۵ در جمع خانواده بزرگ سفیرلیان به‌عنوان عضوی از کادر آموزشی مؤسسه در جایگاه استاد زبان انگلیسی مشغول به کار بوده‌اند. قدردان تمامی زحمات ایشان هستیم.

جناب آقای مصطفی صائب از تاریخ ۹۱/۱۱/۷ تا۹۴/۳/۳۱ در جمع خانواده بزرگ سفیرلیان به‌عنوان عضوی از کادر آموزشی مؤسسه در جایگاه استاد زبان انگلیسی مشغول به کار بوده‌اند. قدردان تمامی زحمات ایشان هستیم.

سرکار خانم زهرا احمدی از تاریخ ۹۱/۱۰/۱ تا ۹۴/۵/۳۱ در جمع خانواده بزرگ سفیرلیان به‌عنوان عضوی از کادر آموزشی مؤسسه در جایگاه استاد زبان انگلیسی مشغول به کار بوده‌اند. قدردان تمامی زحمات ایشان هستیم.

سرکار خانم مهسا شیرکانی از تاریخ ۹۱/۱۰/۱ تا ۹۴/۵/۳۱ در جمع خانواده بزرگ سفیرلیان به‌عنوان عضوی از کادر آموزشی مؤسسه در جایگاه استاد زبان انگلیسی مشغول به کار بوده‌اند. قدردان تمامی زحمات ایشان هستیم.

سرکار خانم فائزه زجاجی از تاریخ ۹۳/۱۱/۱۰ تا ۹۴/۸/۱۲ در جمع خانواده بزرگ سفیرلیان به‌عنوان عضوی از کادر آموزشی مؤسسه در جایگاه استاد زبان انگلیسی مشغول به کار بوده‌اند. قدردان تمامی زحمات ایشان هستیم.

سرکار خانم مرضیه یزدان‌پناهی از تاریخ ۹۱/۱۲/۲۰ تا ۹۴/۹/۱۸ در جمع خانواده بزرگ سفیرلیان به‌عنوان عضوی از کادر آموزشی مؤسسه در جایگاه استاد زبان انگلیسی مشغول به کار بوده‌اند. قدردان تمامی زحمات ایشان هستیم.

جناب آقای امیرحسین صفرزاده از تاریخ ۹۳/۱۰/۱ تا ۹۴/۱۰/۱ در جمع خانواده بزرگ سفیرلیان به‌عنوان عضوی از کادر آموزشی مؤسسه در جایگاه استاد زبان انگلیسی مشغول به کار بوده‌اند. قدردان تمامی زحمات ایشان هستیم.

سرکار خانم نگار چنگیزی از زمستان ۹۱ تا زمستان ۹۴ در جمع خانواده بزرگ سفیرلیان به‌عنوان عضوی از کادر آموزشی مؤسسه در جایگاه استاد زبان انگلیسی مشغول به کار بوده‌اند. قدردان تمامی زحمات ایشان هستیم.

جناب آقای حسین دریانورد از پاییز ۹۳ تا زمستان ۹۴ در جمع خانواده بزرگ سفیرلیان به‌عنوان عضوی از کادر آموزشی مؤسسه در جایگاه استاد زبان انگلیسی مشغول به کار بوده‌اند. قدردان تمامی زحمات ایشان هستیم.

جناب آقای علی احمدی از تاریخ ۸۹/۱۲/۱ تا ۹۵/۲/۱ در جمع خانواده بزرگ سفیرلیان به‌عنوان عضوی از کادر آموزشی مؤسسه در جایگاه استاد زبان انگلیسی مشغول به کار بوده‌اند. قدردان تمامی زحمات ایشان هستیم.

سرکار خانم طاهره دهقانی از تاریخ ۹۰/۹/۱ تا ۹۵/۳/۱ در جمع خانواده بزرگ سفیرلیان به‌عنوان عضوی از کادر آموزشی مؤسسه در جایگاه استاد زبان انگلیسی مشغول به کار بوده‌اند. قدردان تمامی زحمات ایشان هستیم.

سرکار خانم اعظم صیادی از تاریخ ۹۱/۶/۱ تا ۹۵/۳/۳۱ در جمع خانواده بزرگ سفیرلیان به‌عنوان عضوی از کادر آموزشی مؤسسه در جایگاه استاد زبان انگلیسی مشغول به کار بوده‌اند. قدردان تمامی زحمات ایشان هستیم.

سرکار خانم لیلا قدرت جهرمی از بهار ۹۴ تا پاییز ۹۵ در جمع خانواده بزرگ سفیرلیان به‌عنوان عضوی از کادر آموزشی مؤسسه در جایگاه استاد زبان انگلیسی مشغول به کار بوده‌اند. قدردان تمامی زحمات ایشان هستیم.

سرکار خانم افسانه اسماعیلی از بهار ۹۱ تا زمستان ۹۵ در جمع خانواده بزرگ سفیرلیان به‌عنوان عضوی از کادر آموزشی مؤسسه در جایگاه استاد زبان انگلیسی مشغول به کار بوده‌اند. قدردان تمامی زحمات ایشان هستیم.

سرکار خانم مهربان شفیعی از بهار ۹۲ تا زمستان ۹۵ در جمع خانواده بزرگ سفیرلیان به‌عنوان عضوی از کادر آموزشی مؤسسه در جایگاه استاد زبان انگلیسی مشغول به کار بوده‌اند. قدردان تمامی زحمات ایشان هستیم.

سرکار خانم آذین بایستی از پاییز ۹۳ تا بهار ۹۶ در جمع خانواده بزرگ سفیرلیان به‌عنوان عضوی از کادر آموزشی مؤسسه در جایگاه استاد زبان انگلیسی مشغول به کار بوده‌اند. قدردان تمامی زحمات ایشان هستیم.

سرکار خانم فهیمه‌سادات صافی از زمستان ۹۴ تا پاییز ۹۶ در جمع خانواده بزرگ سفیرلیان به‌عنوان عضوی از کادر آموزشی مؤسسه در جایگاه استاد زبان انگلیسی مشغول به کار بوده‌اند. قدردان تمامی زحمات ایشان هستیم.

جناب آقای محمد عطایی از زمستان ۹۶ تا تابستان ۹۷ در جمع خانواده بزرگ سفیرلیان به‌عنوان عضوی از کادر آموزشی مؤسسه در جایگاه استاد زبان انگلیسی مشغول به کار بوده‌اند. قدردان تمامی زحمات ایشان هستیم.

سرکار خانم نادره دوسری از بهار ۹۱ تا تابستان ۹۸ در جمع خانواده بزرگ سفیرلیان به‌عنوان عضوی از کادر آموزشی مؤسسه در جایگاه استاد زبان انگلیسی مشغول به کار بوده‌اند. قدردان تمامی زحمات ایشان هستیم.

سرکار خانم آوا مشکین از بهار ۹۲ تا پاییز ۹۸ در جمع خانواده بزرگ سفیرلیان به‌عنوان عضوی از کادر آموزشی مؤسسه در جایگاه استاد زبان انگلیسی مشغول به کار بوده‌اند. قدردان تمامی زحمات ایشان هستیم.

همکاران اداری

سرکار خانم سهیلا بحرینی از تاریخ ۹۰/۱/۱۵ تا ۹۰/۶/۱۵ در جمع خانواده بزرگ سفیرلیان به‌عنوان عضوی از کادر اداری مؤسسه در جایگاه دستیار حسابدار مشغول به کار بوده‌اند. قدردان تمامی زحمات ایشان هستیم.

جناب آقای محمدرضا جمشیدی از تاریخ ۹۰/۱/۱۵ تا ۹۰/۶/۲۵ در جمع خانواده بزرگ سفیرلیان به‌عنوان عضوی از کادر اداری مؤسسه در جایگاه کارشناس بازاریابی مشغول به کار بوده‌اند. با حضور ایشان مفاهیم بازاریابی و روش‌های نوین به‌دست‌آوردن سهم بیشتر بازار در مؤسسه مطرح و اجرا شد. قدردان تمامی زحمات ایشان هستیم.

سرکار خانم سارا ریشهری از تاریخ ۹۰/۱۰/۱ تا ۹۱/۸/۱ در جمع خانواده بزرگ سفیرلیان به‌عنوان عضوی از کادر اداری مؤسسه در جایگاه معاون اداری مشغول به کار بوده‌اند. با حضور ایشان اساس سیستم مدیریت کیفیت (ایزو ۹۰۰۱) و روش‌های نوین مدیریت نیروی انسانی در مؤسسه پیاده‌سازی شد. با تکیه بر مهارت‌های ایشان استخدام‌های مؤسسه از لحاظ کیفی ارتقاء یافت و نیروهای نامطلوب غربال گردیدند. قدردان تمامی زحمات ایشان هستیم.

سرکار خانم مهدیه رفاهی از تاریخ ۹۱/۶/۲۵ تا ۹۱/۹/۲۶ در جمع خانواده بزرگ سفیرلیان به‌عنوان عضوی از کادر اداری مؤسسه در جایگاه سرپرست واحد مؤسسه مشغول به کار بوده‌اند. قدردان تمامی زحمات ایشان هستیم.

جناب آقای مجتبی احمدحسینی از تاریخ ۹۱/۴/۱ تا ۹۱/۱۱/۳ در جمع خانواده بزرگ سفیرلیان به‌عنوان عضوی از کادر اداری مؤسسه در جایگاه سرپرست واحد مؤسسه مشغول به کار بوده‌اند. قدردان تمامی زحمات ایشان هستیم.

سرکار خانم طاهره میگلی‌نژاد از تاریخ ۹۰/۱۲/۱ تا ۹۲/۳/۱۱ در جمع خانواده بزرگ سفیرلیان به‌عنوان عضوی از کادر اداری مؤسسه در جایگاه سرپرست واحد مؤسسه مشغول به کار بوده‌اند. قدردان تمامی زحمات ایشان هستیم.

سرکار خانم بهاره شش‌بلوکی از تاریخ ۹۱/۱۲/۶ تا ۹۲/۴/۱۸ در جمع خانواده بزرگ سفیرلیان به‌عنوان عضوی از کادر اداری مؤسسه در جایگاه دستیار سرپرست واحد مؤسسه مشغول به کار بوده‌اند. قدردان تمامی زحمات ایشان هستیم.

سرکار خانم افسانه یزدان‌پناهی از تاریخ ۹۱/۶/۲۵ تا ۹۲/۴/۲۶ در جمع خانواده بزرگ سفیرلیان به‌عنوان عضوی از کادر اداری مؤسسه در جایگاه سرپرست واحد مؤسسه مشغول به کار بوده‌اند. قدردان تمامی زحمات ایشان هستیم.

سرکار خانم سودابه آروین از تاریخ ۹۰/۱/۱ تا ۹۲/۷/۳ در جمع خانواده بزرگ سفیرلیان به‌عنوان عضوی از کادر اداری مؤسسه در جایگاه معاون اداری مؤسسه مشغول به کار بوده‌اند. ایشان ابتدا به‌عنوان دستیار سرپرست واحد مشغول به کار شدند و سپس به‌عنوان سرپرست واحد خواهران منصوب گردیدند و در نهایت به جایگاه معاونت اداری ارتقاء پیدا کردند. حضور ایشان در این جایگاه مانند باران رحمت بود که با خود آلودگی‌های بسیاری را برد. دوران صدرات ایشان دورانی شاد و به‌یادماندنی بود. قدردان تمامی زحمات ایشان هستیم.

سرکار خانم دیبا دربخش از تاریخ ۹۱/۴/۲۸ تا ۹۲/۷/۱۳ در جمع خانواده بزرگ سفیرلیان به‌عنوان عضوی از کادر اداری مؤسسه در جایگاه سرپرست واحد مؤسسه مشغول به کار بوده‌اند. قدردان تمامی زحمات ایشان هستیم.

سرکار خانم فاطمه جمشیدی از تاریخ ۹۰/۱/۱۵ تا ۹۲/۹/۱۳ در جمع خانواده بزرگ سفیرلیان به‌عنوان عضوی از کادر اداری مؤسسه در جایگاه حسابدار مشغول به کار بوده‌اند. با حضور ایشان برای اولین بار و با موفقیت واحد مالی مؤسسه ایجاد و به نحو احسن مدیریت گردید. قدردان تمامی زحمات ایشان هستیم.

سرکار خانم مریم خدادوست از تاریخ ۹۲/۵/۱ تا ۹۲/۱۰/۱ در جمع خانواده بزرگ سفیرلیان به‌عنوان عضوی از کادر اداری مؤسسه در جایگاه سرپرست واحد مؤسسه مشغول به کار بوده‌اند. قدردان تمامی زحمات ایشان هستیم.

سرکار خانم نرگس بهرامی‌فرد از تاریخ ۹۲/۷/۱۴ تا ۹۲/۱۰/۲۹ در جمع خانواده بزرگ سفیرلیان به‌عنوان عضوی از کادر اداری مؤسسه مشغول به کار بوده‌اند. قدردان تمامی زحمات ایشان هستیم.

سرکار خانم سمیرا دروند از تاریخ ۹۲/۹/۲ تا ۹۲/۱۲/۲ در جمع خانواده بزرگ سفیرلیان به‌عنوان عضوی از کادر اداری مؤسسه مشغول به کار بوده‌اند. قدردان تمامی زحمات ایشان هستیم.

سرکار خانم نیلوفر اصلاح‌پذیر از تاریخ ۹۱/۸/۲۸ تا ۹۳/۴/۵ در جمع خانواده بزرگ سفیرلیان به‌عنوان عضوی از کادر اداری مؤسسه در جایگاه سرپرست واحد مؤسسه مشغول به کار بوده‌اند. قدردان تمامی زحمات ایشان هستیم.

سرکار خانم فائزه فسایی از تاریخ ۹۱/۵/۶ تا ۹۳/۵/۶ در جمع خانواده بزرگ سفیرلیان به‌عنوان عضوی از کادر اداری مؤسسه مشغول به کار بوده‌اند. قدردان تمامی زحمات ایشان هستیم.

سرکار خانم ثمانه شکوه از تاریخ ۹۲/۷/۱ تا ۹۳/۱۰/۳ در جمع خانواده بزرگ سفیرلیان به‌عنوان عضوی از کادر اداری مؤسسه در جایگاه سرپرست واحد مؤسسه مشغول به کار بوده‌اند. قدردان تمامی زحمات ایشان هستیم.

سرکار خانم زینب رزمی از تاریخ ۹۰/۸/۲۸ تا ۹۳/۱۲/۲۹ در جمع خانواده بزرگ سفیرلیان به‌عنوان عضوی از کادر اداری مؤسسه در جایگاه سرپرست واحد مؤسسه مشغول به کار بوده‌اند. قدردان تمامی زحمات ایشان هستیم.

سرکار خانم سیده نجمه موسوی از تاریخ ۹۲/۱۲/۱۰ تا ۹۴/۲/۱۳ در جمع خانواده بزرگ سفیرلیان به‌عنوان عضوی از کادر اداری مؤسسه در جایگاه سرپرست واحد مؤسسه مشغول به کار بوده‌اند. قدردان تمامی زحمات ایشان هستیم.

سرکار خانم لیلا برزگر بارگاهی از تاریخ ۹۲/۴/۲۵ تا ۹۴/۵/۳۱ در جمع خانواده بزرگ سفیرلیان به‌عنوان عضوی از کادر اداری مؤسسه در جایگاه متصدی خدمات مشغول به کار بوده‌اند. قدردان تمامی زحمات ایشان هستیم.

سرکار خانم زهره سرخوش از تاریخ ۹۲/۱/۱۴ تا ۹۴/۶/۳۱ در جمع خانواده بزرگ سفیرلیان به‌عنوان عضوی از کادر اداری مؤسسه در جایگاه مسئول تضمین کیفیت و نماینده مدیریت مشغول به کار بوده‌اند. در دوران حضور ایشان عملیات اجرای سیستم مدیریت کیفیت ایزو ۹۰۰۱:۲۰۰۸ با موفقیت انجام شد و با زحمات ایشان، خانواده بزرگ سفیرلیان برای اولین بار گواهینامه مدیریت کیفیت را دریافت نمود. قدردان تمامی زحمات ایشان هستیم.

سرکار خانم زهره بندری از تاریخ ۹۲/۱۲/۳ تا ۹۴/۱۲/۲۹ در جمع خانواده بزرگ سفیرلیان به‌عنوان عضوی از کادر اداری مؤسسه در جایگاه متصدی خدمات مشغول به کار بوده‌اند. قدردان تمامی زحمات ایشان هستیم.

سرکار خانم زهره بوستانی‌فرد از تاریخ ۹۴/۲/۵ تا ۹۴/۱۲/۲۹ در جمع خانواده بزرگ سفیرلیان به‌عنوان عضوی از کادر اداری مؤسسه در جایگاه روانشناس و مشاور تحصیلی مشغول به کار بوده‌اند. قدردان تمامی زحمات ایشان هستیم.

سرکار خانم مهناز زارعی از تاریخ ۹۰/۱۲/۱ تا ۹۵/۵/۲۲ در جمع خانواده بزرگ سفیرلیان به‌عنوان عضوی از کادر اداری مؤسسه در جایگاه سرپرست واحد مؤسسه مشغول به کار بوده‌اند. قدردان تمامی زحمات ایشان هستیم.

سرکار خانم نجمه مهدی از 93/10/1 تا 96/1/1 در جمع خانواده بزرگ سفیرلیان به‌عنوان عضوی از کادر اداری مؤسسه در جایگاه حسابدار مؤسسه مشغول به کار بوده‌اند. قدردان تمامی زحمات ایشان هستیم.

سرکار خانم محبوبه دهقانی از 94/2/10 تا 96/4/1 در جمع خانواده بزرگ سفیرلیان به‌عنوان عضوی از کادر اداری مؤسسه در جایگاه کارشناس تضمین کیفیت مؤسسه مشغول به کار بوده‌اند. قدردان تمامی زحمات ایشان هستیم.

سرکار خانم صغری خارگی از 95/3/1 تا ۹۶/4/1 در جمع خانواده بزرگ سفیرلیان به‌عنوان عضوی از کادر اداری مؤسسه در جایگاه متصدی خدمات مؤسسه مشغول به کار بوده‌اند. قدردان تمامی زحمات ایشان هستیم.

جناب آقای محسن نوروزی از 95/3/1 تا 96/7/30 در جمع خانواده بزرگ سفیرلیان به‌عنوان عضوی از کادر اداری مؤسسه در جایگاه مسئول انفورماتیک مؤسسه مشغول به کار بوده‌اند. قدردان تمامی زحمات ایشان هستیم.

سرکار خانم الهام پزشک از خرداد ۹۴ تا مرداد 97 در جمع خانواده بزرگ سفیرلیان به‌عنوان عضوی از کادر اداری مؤسسه در جایگاه سرپرست واحد مؤسسه مشغول به کار بوده‌اند. قدردان تمامی زحمات ایشان هستیم.

سرکار خانم فاطمه کارگر از خرداد ۹۴ تا مرداد 97 در جمع خانواده بزرگ سفیرلیان به‌عنوان عضوی از کادر اداری مؤسسه در جایگاه کارشناس سنجش و استخدام مؤسسه مشغول به کار بوده‌اند. قدردان تمامی زحمات ایشان هستیم.