کارگاه بحث آزاد

کارگاه بحث آزاد

کارگاه بحث آزاد در تاریخ و با موضوع زیر برگزار خواهد شد.   موضوع: Not knowing the precise definition of happiness, you would never live happily تاریخ: سهشنبه ۱۰شهریور ماه ۹۴ ساعت: ۱۹:۵۰ الی ۲۱:۲۰ جناب آقای ایمان دشتیزاده ‌استاد منتخب این کارگاه میباشند. لطفا برای تهیه بلیط و شرکت در این کارگاه به واحد بزرگسالان…