حذف مقررات مشروطی

حذف مقررات مشروطی از سیستم ارزیابی

حذف مقررات مشروطی   مقررات مشروطی بخشی از سیستم ارزیابی قدیمی موسسه بود. این مقررات با‌هدف ایجاد انگیزه بیشتر در زبان‌آموزانی که به‌اندازه کافی برای بدست آوردن کمینه نمره قبولی تلاش نکرده بودند، بوجود آمده بود. با توجه به‌تغییرات ایجاد شده، این قانون در سیستم جدید ارزیابی مؤسسه به‌طور کامل حذف گردیده است. این امر…