تست انگلیسی

به صفحه آزمون تست انگلیسی خوش آمدید! پیش از شروع، لطفاً حتماً موارد زیر را با دقت مطالعه و به آنها توجه نمایید: اطلاعات خواسته‌شده در انتهای این صفحه را حتماً تکمیل نمایید. شما تنها یک مرتبه مجاز به انجام آزمون هستید. در صورت تکرار آزمون، نتیجه اولین تست شما لحاظ خواهد شد. از بارگزاری…

Placement Test

به صفحه آزمون تعیین سطح خوش آمدید! پیش از شروع، لطفاً حتماً موارد زیر را با دقت مطالعه و به آنها توجه نمایید: اطلاعات خواسته‌شده در انتهای این صفحه را حتماً تکمیل نمایید. شما تنها یک مرتبه مجاز به انجام آزمون هستید. در صورت تکرار آزمون، نتیجه اولین تست شما لحاظ خواهد شد. از بارگزاری…