زهرا کازرونی

زهرا کازرونی

معاون آموزشی - اداری / عضو هیأت مدیره
  • عضو هیئت مدیره
  • نظارت بر حسن اجرای شرح وظایف کارکنان مؤسسه
  • نظارت بر برنامه‌ریزی‌های آموزشی مؤسسه
  • ارزیابی تدریس و عملکرد اساتید و ارائه این گزارش به مدیرمسئول
  • ارزیابی عملکرد کارکنان اداری و ارائه این گزارش به مدیرمسئول
  • کارشناسی – ادبیات و زبان انگلیسی
  • دوره تشریح و الزامات ISO9001:2008
  • دوره تشریح و الزامات ISO9001:2015
  • دوره مدیریت روابط با مشتری (CRM)
  • مؤسسه زبان و خانه آیلتس سفیرلیان (90 تا کنون)

دیگر اعضا