EMBA Strategic Management
EMBA Strategic Management
EMBA Marketing Management
EMBA Marketing Management
مجوز تأسیس واحد برادران
مجوز تأسیس واحد برادران
مجوز اداره کل فرهنگ و ارشاد
مجوز اداره کل فرهنگ و ارشاد
کارآفرین برتر استان بوشهر سال ۹۴
کارآفرین برتر استان بوشهر سال ۹۴
کارآفرین برتر دانشگاهی سال ۹۴
کارآفرین برتر دانشگاهی سال ۹۴
تمدید گواینامه ISO9001:2008
تمدید گواینامه ISO9001:2008
گواهینامه ISO9001:2015
گواهینامه ISO9001:2015
تقدیرنامه به عنوان کارآفرین برتر استان
تقدیرنامه به عنوان کارآفرین برتر استان
تقدیرنامه به عنوان کارآفرین برتر استان
تقدیرنامه به عنوان کارآفرین برتر استان
تقدیرنامه به عنوان کارآفرین برتر استان
تقدیرنامه به عنوان کارآفرین برتر استان
حکم عضویت هیئت امناء کانون کارآفرینان استان
حکم عضویت هیئت امناء کانون کارآفرینان استان